086 316 7436 , 02 756 0335


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท

ทัวร์พม่า LUCKY MYANMAR BAGAN


เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
11,999 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท


คำค้นหา : ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่า5ดาว ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2562 ทัวร์พม่าดีดี เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่าเมษายน2562 ทัวร์พม่าพฤษภาคม2561 ทัวร์พม่ามิถุนายน2562 ทัวร์พม่ากรกฏาคม2561 ทัวร์พม่าสิงหาคม2562 ทัวร์พม่ากันยายน2562 ทัวร์พม่าตุลาคม2561 ทัวร์พม่าพฤศจิกายน2562 ทัวร์พม่าธันวาคม2562 ทัวร์พม่าปีใหม่2562/2019 ทัวร์พม่ามกราคม2562 ทัวร์พม่ากุมภาพันธ์2562 ทัวร์พม่ามีนาคม2562 ทัวร์พม่าเมษายน2562 ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์พม่า 5 ดาว


พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว

ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก 2562-2563/2019-2020

ทัวร์พม่า 5 ดาว ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่าโปรโมชั่น2562 เริ่มต้น 3,678 บาท


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์พม่า

( 49 )
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-44
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,499 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ อิสระช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
พฤษภาคม 2562
22-22 /
มิถุนายน 2562
05-05 / 06-06 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20 / 26-26 / 27-27 /
กรกฎาคม 2562
03-03 / 04-04 / 10-10 / 11-11 / 18-18 / 24-24 / 25-25 / 31-31 /
สิงหาคม 2562
01-01 / 07-07 / 08-08 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29 /
กันยายน 2562
04-04 / 05-05 / 11-11 / 12-12 / 18-18 / 19-19 / 25-25 / 26-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-43
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,990 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า2562/2019 นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ อิสระช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน เยี่ยมชมวัดบารมี เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
พฤษภาคม 2562
23-23 / 30-30 /
มิถุนายน 2562
20-20 /
กรกฎาคม 2562
11-11 / 25-25 /
สิงหาคม 2562
08-08 / 22-22 /
กันยายน 2562
26-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-16
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,993 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่า2562/2019 กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า ช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า สุดพิเศษ! รับประทานอาหารพื้นเมือง
พฤษภาคม 2562
04-04 / 11-11 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 23-23 / 25-25 / 28-28 / 29-29 / 30-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-13
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,993 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่าย่างกุ้ง2562/2019 เยือนเมืองย่างกุ้ง กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า สุดพิเศษ! รับประทานอาหารพื้นเมือง
เมษายน 2562
23-23 / 24-24 / 25-25 / 27-27 / 30-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่า
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM119-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า2019/2562 ทัวร์พม่าราคาถูก สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระนอนตาหวานสักการะวัดพระหินอ่อน เดินช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่งสลัดกุ้งมังกร ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
เมษายน 2562
21 เม.ย.-00 / 25 เม.ย.-00 / 28 เม.ย.-00 /
พฤษภาคม 2562
03 พ.ค.-00 / 04 พ.ค.-00 / 05 พ.ค.-00 / 08 พ.ค.-00 / 11 พ.ค.-00 / 12 พ.ค.-00 / 19 พ.ค.-00 / 25 พ.ค.-00 / 26 พ.ค.-00 /
มิถุนายน 2562
01 มิ.ย.-00 / 02 มิ.ย.-00 / 07 มิ.ย.-00 / 08 มิ.ย.-00 / 13 มิ.ย.-00 / 15 มิ.ย.-00 / 16 มิ.ย.-00 / 19 มิ.ย.-00 / 22 มิ.ย.-00 / 23 มิ.ย.-00 / 29 มิ.ย.-00 / 30 มิ.ย.-00 /
กรกฎาคม 2562
05 ก.ค.-00 / 06 ก.ค.-00 / 07 ก.ค.-00 / 11 ก.ค.-00 / 12 ก.ค.-00 / 13 ก.ค.-00 / 20 ก.ค.-00 / 21 ก.ค.-00 / 26 ก.ค.-00 / 27 ก.ค.-00 / 28 ก.ค.-00 /
สิงหาคม 2562
02 ส.ค.-00 / 03 ส.ค.-00 / 04 ส.ค.-00 / 09 ส.ค.-00 / 17 ส.ค.-00 / 18 ส.ค.-00 / 23 ส.ค.-00 / 24 ส.ค.-00 / 25 ส.ค.-00 / 30 ส.ค.-00 / 31 ส.ค.-00 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่า
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-30
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท

ทัวร์พม่าวันเดียว เที่ยวพม่า2019/2562 ทัวร์พม่าราคาถูก เที่ยวนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เดินชมระฆังใบใหญ่ เที่ยวชมพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ เดินเที่ยวตลาดสก๊อต
เมษายน 2562
25-25 /
พฤษภาคม 2562
02-02 / 16-16 / 23-23 / 30-30 /
มิถุนายน 2562
06-06 / 13-13 / 20-20 / 27-27 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-19
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,776 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า2วัน1คืน ทัวร์พม่าราคาถูก นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว เป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า เข้าชมวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี จำลองมาจากประเทศจีนสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เข้าชมเจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้ง สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ชมวัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เข้าชมพระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุ้ง เที่ยวชมวัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า เดินชมตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
มิถุนายน 2562
01-02 / 08-09 /
สิงหาคม 2562
17-18 / 31 ส.ค.-01 ก.ย. /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-17
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,776 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าไหว้ นมัสการพระลาภมุนี หรือพระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า เข้าชมวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เข้าชมเจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้ง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า สักการะเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน เยี่ยมชมวัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เข้าชมพระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุ้ง เยือนวัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน
พฤษภาคม 2562
04-05 / 11-12 / 25-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่า
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-31
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
6,900 บาท

ทัวร์พม่าราคาภูก เที่ยวพม่า2019/2562 ทัวร์พม่า เที่ยวเจดีย์ไจ๊เข้าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่าถือเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ่งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้ง เดินเที่ยวเมืองสิเรียมชมความสวยงามแปลกตาของเมือง นั่งเรือแจว ชมพระเจดีย์เยเลพญาไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า เที่ยวชมเจดีย์โบตาทาวน์ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะรูปปั้นเทพทันใจสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะเข้าชมเจดีย์สุเล ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินชมเจดีย์กาบาเอร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล
พฤษภาคม 2562
04-05 / 11-12 / 25-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่า
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-32
จำนวนวันเดินทาง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2019/2562 เที่ยวเจดีย์ไจ๊เข้าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่าถือเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ่งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้ง เดินเที่ยวเมืองสิเรียมชมความสวยงามแปลกตาของเมือง นั่งเรือแจว ชมพระเจดีย์เยเลพญาไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า เที่ยวชมเจดีย์โบตาทาวน์ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะรูปปั้นเทพทันใจสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะเข้าชมเจดีย์สุเล ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เดินชมเจดีย์กาบาเอร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เดินชมเจดีย์ไจ๊กะส่านสักการะขอพรในเรื่องคดีความต่างๆ เที่ยวชมเจดีย์เอ่งต่อหย่ขอในเรื่องที่อยู่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เที่ยวชมเจดีย์เมียตซอนินเนือง
เมษายน 2562
29-30 /
พฤษภาคม 2562
06-07 / 13-14 / 15-16 / 20-21 / 22-23 / 27-28 / 29-30 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335

Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X