086 316 7436 , 02 756 0335


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท
6,997 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท

ทัวร์พม่า HASHTAG MYANMAR


เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
3,999 บาท

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR


เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
11,555 บาท

ทัวร์พม่า บุญรักษา


เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
6,555 บาท

ทัวร์พม่า LUCKY MYANMAR BAGAN


เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
11,999 บาท


เดินทาง -ม.ค.
0 บาท


คำค้นหา : ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า ทัวร์พม่า5ดาว ทัวร์พม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2562 ทัวร์พม่าดีดี เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง  ทัวร์พม่าเมษายน2562 ทัวร์พม่าพฤษภาคม2561 ทัวร์พม่ามิถุนายน2562 ทัวร์พม่ากรกฏาคม2561 ทัวร์พม่าสิงหาคม2562 ทัวร์พม่ากันยายน2562 ทัวร์พม่าตุลาคม2561 ทัวร์พม่าพฤศจิกายน2562 ทัวร์พม่าธันวาคม2562 ทัวร์พม่าปีใหม่2562/2019 ทัวร์พม่ามกราคม2562 ทัวร์พม่ากุมภาพันธ์2562 ทัวร์พม่ามีนาคม2562 ทัวร์พม่าเมษายน2562 ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่า1วัน ทัวร์พม่า 5 ดาว


พม่า หรือ เมียนมาร์ เพชรเม็ดงามแห่งเอเชีย บินตรงสุ่มัณฑะเลย์ ชมเจดียืบาตรคว่ำกวงมูดอร์ ชมวิวเมืองสกาบบนภูเขาสกาย เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑะเลย์ มัดมหากันดายง สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก วัดจอกตอจี วิหารชเวนันดอร์ ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์บนยอด มัณฑะเลย์ฮิลล์ นมัสการพระทองคำเนื้อนิ่ม พระมหามัยมุนี ล่องแม่น้ำอิระวดี หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์เชตตอยอ เจดีย์มิงกุน ชมระฆังขนาดยักษ์มิงกุล ที่มีน้ำหนักถึง 87 ตัน เจดีย์ชินพิวเม (เมี้ยะเต็งดาน) ที่ถือเป็นทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำเอยาวดี บินสู่เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 200 ปี ตลาดเข้า Nyuang-U ชมเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา ซึ่งมีวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม วัดมนุหา วัดบุบบางกี วัดที่มีภาพจิรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม Htilominlo Temple วัดชเวกุจี เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สุดที่สุดในพุกาม วิหารธรรมยันจี ชมพระอาทิตย์อัศดงที่เจดีย์ชเวชานเดอร์ พร้อมภาพทุ่งทะเลเจดีย์สุดสายตา บินสู่ย่างกุ้ง ชมเจดีย์โบตะตองขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง ตลาดโบโจ๊ก พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) วัดพระเขี้ยวแก้ว

ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก 2562-2563/2019-2020

ทัวร์พม่า 5 ดาว ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่าโปรโมชั่น2562 เริ่มต้น 2,992 บาท


บริษัท แองเจิลสตาร์ทราเวล จำกัด บริการทัวร์คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านสู่บริการทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพ็คเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ให้ท่านได้สัมผัสประเทศพม่าแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ จุดเชื่อมต่อดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ อาทิเช่น ย่างกุ้ง พุกาม สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวเลยอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์สิโลมินโล พระราชวังมัณทะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วิหารธรรมมะยังจี พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระมหามัยมุนี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินขาว มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางท่องเที่ยว แบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกและบริการที่ท่านต้องประทับใจกับความสุขที่คุณสัมผัสได้

ทัวร์พม่า

( 55 )
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-20
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
2,992 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
มิถุนายน 2562
27 มิ.ย.-00 / 30 มิ.ย.-00 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-23
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
2,992 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
กรกฎาคม 2562
02 ก.ค.-00 / 03 ก.ค.-00 / 04 ก.ค.-00 / 07 ก.ค.-00 / 09 ก.ค.-00 / 10 ก.ค.-00 / 11 ก.ค.-00 / 14 ก.ค.-00 / 18 ก.ค.-00 / 20 ก.ค.-00 / 21 ก.ค.-00 / 23 ก.ค.-00 / 24 ก.ค.-00 / 25 ก.ค.-00 / 28 ก.ค.-00 / 30 ก.ค.-00 / 31 ก.ค.-00 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM119-08
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,333 บาท

ทัวร์พม่าราคาถูก เที่ยวพม่าวันเดียว ทัวร์พม่า2019/2562 สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่าและนมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ ภายในเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ ขอพรกับเทพทันใจและขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เที่ยวชมวัดงาทัตจี ภายในมีมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เที่ยวชมวัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี ประดิษฐานพระหินอ่อนใหญ่สุดในพม่า ที่ชาวพม่าเรียกหยกเป็นพระที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
มิถุนายน 2562
30 มิ.ย.-00 /
กรกฎาคม 2562
06 ก.ค.-00 / 07 ก.ค.-00 / 12 ก.ค.-00 / 13 ก.ค.-00 / 20 ก.ค.-00 / 21 ก.ค.-00 / 26 ก.ค.-00 / 27 ก.ค.-00 / 28 ก.ค.-00 /
สิงหาคม 2562
02 ส.ค.-00 / 03 ส.ค.-00 / 09 ส.ค.-00 / 17 ส.ค.-00 / 18 ส.ค.-00 / 23 ส.ค.-00 / 24 ส.ค.-00 / 25 ส.ค.-00 / 30 ส.ค.-00 / 31 ส.ค.-00 /
กันยายน 2562
05 ก.ย.-00 / 07 ก.ย.-00 / 08 ก.ย.-00 / 11 ก.ย.-00 / 14 ก.ย.-00 / 15 ก.ย.-00 / 19 ก.ย.-00 / 21 ก.ย.-00 / 22 ก.ย.-00 / 25 ก.ย.-00 / 26 ก.ย.-00 / 28 ก.ย.-00 / 29 ก.ย.-00 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-44
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,499 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ขอพรเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ อิสระช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระหินอ่อน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
กรกฎาคม 2562
10-10 / 11-11 / 18-18 / 24-24 / 31-31 /
สิงหาคม 2562
01-01 / 07-07 / 08-08 / 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29 /
กันยายน 2562
04-04 / 05-05 / 11-11 / 12-12 / 18-18 / 19-19 / 25-25 / 26-26 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM124-01
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก เที่ยวพม่าวันเดียว สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง พร้อมสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่พร้อมขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยสักการะรูปปั้นเทพทันใจเพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาเที่ยวชมตลาดโบโจ๊ก อองซานหรือ ตลาดสก๊อตเป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
กรกฎาคม 2562
25-25 /
สิงหาคม 2562
15-15 / 29-29 /
กันยายน 2562
05-05 / 26-26 /
ตุลาคม 2562
03-03 / 24-24 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM111-41
จำนวนวันเดินทาง 1 วัน
ราคาเริ่มต้น
4,499 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าวันเดียว ทัวร์พม่าราคาถูก นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง เยี่ยมชมพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ เดินช้อปปิ้งตลาดสก๊อต เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด ตั้งแต่อาหารนานาชาติ เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี, ไม้แกะสลัก, เครื่องลงรักปิดทองต่างๆ, ถ้วยชามจีนโบราณ, ผ้าไหมลายต่างๆ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด
กรกฎาคม 2562
11 ก.ค.-00 / 25 ก.ค.-00 /
สิงหาคม 2562
01 ส.ค.-00 / 08 ส.ค.-00 / 15 ส.ค.-00 / 22 ส.ค.-00 / 29 ส.ค.-00 /
กันยายน 2562
05 ก.ย.-00 / 12 ก.ย.-00 / 19 ก.ย.-00 / 26 ก.ย.-00 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM121-21
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,995 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2562/2019 เที่ยวชมเมืองสิเรียม ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ หรือพระเจดีย์เยเลพญา นมัสการพระพุทธรูป 5 ต่อ พระพุทธรูปที่ทำจากหยกขาวสวมเครื่องทรงพม่าที่มีความสวยงามมาก กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า นมัสการพระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า ชมช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่า
มิถุนายน 2562
25-26 / 27-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM112-49
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,299 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2019/2562 เที่ยวชมเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมที่มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน นมัสการพระพุทธรูปงาทัตเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่าสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน เที่ยวชมเจดีย์ซูเล เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม กราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรเทพทันใจหรือนัตโบโบยีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เที่ยวชมเมืองสิเรียม ความแปลกตาของเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำหรือพระเจดีย์เยเลพญา เดินเล่นย่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เที่ยวชมวัดเอ็งดอยา เที่ยวชมวัดบารมี กราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า
มิถุนายน 2562
24-25 /
กรกฎาคม 2562
01-02 / 07-08 / 08-09 / 10-11 / 21 ก.ค.-27 ก.พ. / 22-23 / 24-25 / 29-30 / 31 ก.ค.-01 ส.ค. /
สิงหาคม 2562
04-05 / 05-06 / 07-08 / 11-12 / 12-13 / 14-15 / 18-19 / 19-20 / 21-22 / 25-26 / 26-27 / 28-29 /
กันยายน 2562
01-02 / 02-03 / 04-05 / 08-09 / 09-10 / 11-12 / 15-16 / 16-17 / 18-19 / 22-23 / 23-24 / 25-26 / 29-30 / 30 ก.ย.-01 ต.ค. /
ตุลาคม 2562
02-03 / 06-07 / 07-08 / 09-01 / 14-15 / 16-17 / 20-21 / 21-22 / 23-24 / 27-28 / 30-31 /
พฤศจิกายน 2562
03-04 / 04-05 / 06-07 / 10-11 / 11-12 / 13-14 / 17-18 / 18-19 / 20-21 / 24-25 / 25-26 / 27-28 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM119-09
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,555 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2019/2562 เที่ยวชมขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง แวะสักการะพระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ และสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า  เที่ยวชมวัดงาทัตจีที่มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน นมัสการมหาวิชยเจดีย์เที่ยวชมสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะและเทพทันใจ เที่ยวชมวัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าองค์พระเกศาธาตุ เดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต พร้อมชมความสวยงามของช้างเผือกเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ ในความเชื่อของชาวพม่า
มิถุนายน 2562
22-23 / 29-30 /
กรกฎาคม 2562
05-06 / 06-07 / 07-08 / 13-14 / 16-17 / 20-21 / 27-28 / 28-29 /
สิงหาคม 2562
02-03 / 03-04 / 09-10 / 17-18 / 23-24 / 24-25 / 25-26 / 30-31 / 31 ส.ค.-01 ก.ย. /
กันยายน 2562
05-06 / 07-08 / 11-12 / 12-13 / 14-15 / 18-19 / 19-20 / 21-22 / 25-26 / 28-29 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
ทัวร์พม่าราคาถูก
เส้นทาง เอเชีย พม่า
รหัสทัวร์ AMM119-10
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,555 บาท

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ทัวร์พม่า2019/2562 เที่ยวชมขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง แวะสักการะพระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ และสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า  เที่ยวชมวัดงาทัตจีที่มีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน นมัสการมหาวิชยเจดีย์เที่ยวชมสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะและเทพทันใจ เที่ยวชมวัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าองค์พระเกศาธาตุ เดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
มิถุนายน 2562
29-30 / 30 มิ.ย.-01 ก.ค. /
กรกฎาคม 2562
06-07 / 07-08 / 13-14 / 14-15 / 20-21 / 21-22 / 27-28 / 28-29 /
สิงหาคม 2562
03-04 / 04-05 / 10-11 / 11-12 /
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 086-3621960 / 086-3167436 / 02-7560335
บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X