086 316 7436 , 027560334-5

ยื่นวีซ่าเชงเก้นทำอย่างไร

by : Manasya   update : 07 ก.พ. 63

ข้อควรรู้ ประเทศที่ยื่นวีซ่าเชงเก้น


             วีซ่าหรือตรวจลงตรา  คือเอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดภายใต้การพิจารณาตามเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นการแสดงว่าได้รับอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศตนได้ แต่จงจำไว้ การที่เรามีวีซ่านั้นไม่ได้หมายถึงการเข้าเมืองแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะวีซ่าเป็นเพียงเอกสารถือสิทธิ์การเข้าเมืองอย่างหนึ่ง ส่วนผู้พิจารณาคุณสมบัติว่าจะให้เข้าเมืองหรือไม่ก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เดินทางเป็นสำคัญแต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะถ้ามีวีซ่าและปราศจากประวัติอาชญากรรมเกิน 95 เปอร์เซ็นต์มักจะไม่มีปัญหา ดังนั้นก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง นอกจากวีซ่าและหนังสือเดินทาง แนะนำให้เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อแสดงเจตนาในการเดนทางของเราให้พร้อม ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสงสัย เช่น ใบจองโรงแรม ตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบินขากลับ เป็นต้น

หลักการและเงื่อนไข


           กรณีเดินทางเพียงประเทศเดียว ให้ยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตของประเทศนั้น ๆ ได้เลย แต่ถ้าต้องการเดินทางไปมากกว่าหนึ่งประเทศ ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่จะไปพักอยู่นานที่สุด และหากเดินทางไปหลายประเทศโดยมีจำนวนวันพักเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก

ประเทศเบลเยียมต้องนัดหมายวันและเวลากาเข้ายื่นขอวีซ่าทางเว็บไซต์ โดยวันนัดให้นำแบบฟอร์มคำร้องที่ปริ้นมาจากเว็ปไซต์และกรอกข้อมูลด้วยลายมือไปด้วย
เว็ปไซต์ : www.vfsglobal.com/belgium/thailand  
เวลาเปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ 8.00-12.00 น.  และ 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์  : 02-108-1800-4

ประเทศกรีซยื่นเอกสารพร้อมแบบฟอร์มคำร้องที่ปริ้นมาจากเว็ปไซต์ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า คิวแรกเปิดรับเวลา 9.30 น.
เว็ปไซต์ : www.mfa.gr/missionsabroad/thailand.html
เวลาเปิด-ปิด :  ยื่นขอวีซ่า จันทร์ – ศุกร์  10.00-13.00 น.  สอบถามข้อมูล  จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.
โทรศัพท์  : 02-667-0090 ถึง 92

ประเทศเยอรมนีต้องนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้ายื่นเอกสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ 1900-222-343 ทุกวันจันทร์-ศุกร์  9.00-17.00 น. (ค่าบริการนาทีละ 9 บาท) หรือนัดหมายทางเว็ปไซต์ Service2.diplo.de/rktermin/extern โดยไม่เสียค่าบริการ
เว็ปไซต์  : www.Bangkok.diplo.de 
เวลาเปิด-ปิด :  ยื่นขอวีซ่า จันทร์  8.30-11.30 น.
โทรศัพท์ : 02-287-9000  และ  02-287-3862

ประเทศสาธารณรัฐเช็กต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องพร้อมนัดหมายและเวลายื่นขอวีซ่าผ่านทางเว็ปไซต์เท่านั้น
เว็ปไซต์  :  www.mzv.cz/bangkok
เวลาเปิด-ปิด :  แผนกวีซ่า จันทร์ พุธ ศุกร์ 8.30-11.00 น. / สอบถามข้อมูล จันทร์ – ศุกร์ 8.00-16.00 น.
โทรศัพท์ :  02-250-9223-4

ประเทศฮังการีต้องนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้ายื่นวีซ่าทางเว็ปไซต์  โดยวันนัดให้นำแบบฟอร์มคำร้องที่ปริ้นท์พร้อมกรอกข้อมูลด้วยลายมือไปด้วย
เว็ปไซต์ : www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/TH/th
เวลาเปิด-ปิด :  ยื่นขอวีซ่า จันทร์ พุธ ศุกร์  9.00-13.00 น. / สอบถามข้อมูล จันทร์-พฤหัสบดี 9.00-16.00 ศุกร์ 9.00-14.00 น.
โทรศัพท์  : 02-118-9600

ประเทศโปแลนด์ต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องและนัดหมายวันและเวลาพื่อเข้ายื่นวีซ่าทางเว็ปไซต์ www.bangkok.msz.gov.pl/en
เว็ปไซต์ : Bangkok.polemb.net
เวลาเปิด-ปิด :  ยื่นขอวีซ่า จันทร์ พุธ ศุกร์  9.00-12.00 น./สอบถามข้อมูล จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-645-0367-9

ประเทศโปรตุเกสต้องนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้ายื่นขอวีซ่าผ่านทางอีเมล [email protected]  จากนั้นจึงรออีเมลตอบกลับ
เว็ปไซต์ : www.banguecoque.embaixadaportugal.mne.pt
เวลาเปิด-ปิด :  จันทร์-ศุกร์  9.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-234-0372 และ  02-234-2123

ประเทศฝรั่งเศสต้องลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ หลังจากนั้นจึงกรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มคำร้อง และนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้ายื่นขอวีซ่า
เว็ปไซต์ : tlscontact.com/th2fr
เวลาเปิด-ปิด :  จันทร์-ศุกร์  8.00-16.30 น.
โทรศัพท์ : 02-696-3888

ประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้ายื่นขอวีซ่าทางเว็ปไซต์ โดยวันนัดให้นำแบบฟอร์มคำร้องที่ปริ้นมาจากเว็ปไซต์พร้อมกรอกข้อมูลด้วยลายมือไปด้วย
เว็ปไซต์ : www.vfsglobal.com/Netherlands/Thailand 
เวลาเปิด-ปิด :  จันทร์-ศุกร์ 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-118-7003

ประเทศเดนมาร์กและไอซ์แลนด์


 

ยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก บริษัท VFS Global โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า คิวแรกเปิดรับเวลา 8.30 น.
เว็ปไซต์ : www.vfsglobal-denmark.com/Thailand
เวลาเปิด-ปิด :  ยื่นขอวีซ่า จันทร์-ศุกร์  8.30-12.00 น. และ 13.00-15.00น. รับหนังสือเดินทางคืน จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-118-7006

ประเทศฟินแลนด์ต้องนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้ายื่นเอกสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ 02-118-7009 ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.00-12.00 น.  และ  13.00-15.00 น.
เว็ปไซต์ : www.vfsglobal.com/Finland/Thailand
เวลาเปิด-ปิด : ยื่นขอวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 8.00-15.00 น. / รับหนังสือเดินทางคืน จันทร์-พฤหัสบดี 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-118-7009

ประเทศสเปนยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน บริษัท VFS Global โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่ถ้าไม่ต้องการรอคิวสามารถเข้าไปนัดหมายวันและเวลาเพื่อยื่นขอวีซ่าได้ทางเว็ปไซต์
เว็ปไซต์ : www.vfsglobal.com/spain/Thailand 
เวลาเปิด-ปิด : ยื่นขอวีซ่า จันทร์-ศุกร์  8.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. รับหนังสือเดินทางคืน จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 02-118-7000

ประเทศออสเตรียยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย บริษัท VFS Global โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า คิวแรกเปิดรับเวลา 8.30 น.
เว็บไซต์ : vfsglobal.com/Austria/Thailand
เวลาเปิด-ปิด : ยื่นขอวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. รับหนังสือเดินทางคืน จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-118-7008

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อนัดหมายวันและเวลายื่นขอวีซ่าผ่านทางเว็บไซต์ หลังจากนั้นจึงกรอกข้อมูลด้วยลายมือลงในแบบฟอร์มคำร้องที่ปริ้นท์ออกมาจากเว็บไซต์และนำไปในวันที่ยื่นขอวีซ่า
เว็บไซต์ : www.tlscontact.com/th2ch
เวลาเปิด-ปิด : ยื่นขอวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 8.00-11.30 น. รับหนังสือเดินทางคืน จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 02-696-3899

ประเทศนอร์เวย์ต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้อง จ่ายเงิน และนัดหมายวันและเวลาเพื่อยื่นขอวีซ่าทางเว็บไซต์ www.udi.no เท่านั้น
เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/norway/thailand 
เวลาเปิด-ปิด : ยื่นขอวีซ่า จันทร์-ศุกดร์ 8.00-16.00 น. / รับหนังสือเดินทางคืน จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-116-7004

ประเทศอิตาลียื่นเอกสารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี บริษัท VFS Global โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า คิวแรกเปิดรับเวลา 8.30 น. วันนัดให้นำแบบฟอร์มคำร้องซึ่ง Print มาจากเว็ปไซต์พร้อมกรอกข้อมูลด้วยลายมือไปด้วย
เว็ปไซต์ : www.vfsglobal.com/italy/thailand
เวลาเปิด-ปิด : ยื่นขอวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. / รับหนังสือเดินทางคืน จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-118-7001 และ 02-250-4970

ประเทศสวีเดนยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน บริษัท VFS Global โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า คิวแรกเปิดรับเวลา 8.00 น. วันนัดให้นำแบบฟอร์มคำร้องซึ่งปริ้นท์มาจากเว็ปไซต์พร้อมกรอกข้อมูลด้วยลายมือไปด้วย
เว็ปไซต์ : wwwvfsglobal.se/Thailand
เวลาเปิด-ปิด : ยื่นขอวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 8.00-15.00 น. / รับหนังสือเดินทางคืน จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-118-7005

ดูเพิ่มเติม
คุณชอบบทความนี้ใช่มั้ย?
กดแชร์ต่อ ให้เพื่อนของคุณ และ 
คลิก Like เพื่อติดตามเราได้ที่ www.facebook.com/angelstartravels/
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
tag ที่เกี่ยวข้อง
รีวิวทริป

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X