บริการอื่นๆ

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

บริษัท แองเจิล สตาร์ ทราเวล จำกัด บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยว และ ดำเนินการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้ กับสถานทูต แต่ละประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน ในการจัดเตรียมเอกสาร โดยมีทีมงาน ให้บริการ และ จัดทำวีซ่าท่องเที่ยว ดำเนินการทุกอย่าง  จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการยื่นวีซ่ากับสถานทูตสะดวกและง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน

 


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่า ​

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้