086 316 7436 , 027560334-5
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (020663)
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (020663)
เส้นทาง เอเชีย ไต้หวัน
รหัสทัวร์ ATW254-10
จำนวนวันเดินทาง 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน2563/2020 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน แวะชิมชาอูหลงขนานแท้จากยอดเขาอาหลี่ซัน เยี่ยมชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ป่าเขียวชอุ่ม และเนินเขาสวยงาม ภายในฟาร์มมีการปลูกต้นไม้และผลไม้เมืองหนาวไว้ทั่วบริเวณ มีสวนดอกไม้กึ่งเขตร้อนนานาพรรณ จนได้รับการขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน เยี่ยมชมวัดหลงซานซื่อ เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
รายละเอียดกำหนดการ
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
23.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์ R สายการบิน EVA (BR) รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

[สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35)–ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–เจียอี้
01.45 น.
ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
06.35 น.
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า
รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เครื่องดื่ม)

นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของไต้หวัน หรือเรียกว่าสะดือของเกาะไต้หวันก็ได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี้ เมืองค่อนไปทางใต้ของไต้หวัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
แผนการท่องเที่ยว
รายละเอียดราคา
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
เงือนไขการจอง
ทัวร์ขายดี
ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG BANA HILLS (250663)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 12,989
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FEEL GOOD (210563)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 20,500
ทัวร์เวียดนามกลาง เลทส์โก สาวน้อยร้อยชั่ง (270663)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (020663)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 22,999
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ (180663)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์แนะนำ
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์บานาฮิลล์ On Top (290963)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,888
ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR (270863)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
ทัวร์เกาหลี Premium DAEGU GYEONGJU BUSAN (251163)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 23,900
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่ (180663)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999

บริษัททัวร์คุณภาพ Angel Star Travel      ● นโยบายเว็ปไซต์   ● แผนผังเว็บไซต์   ● คำถามที่พบบ่อย
Copyright © 2017 angelstartravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X